Eesti aukonsul Kasahstanis

Eesti aukonsul Almatõs

Vagif Khusseinov

76 A Satpayev Str. Almaty, Republic of Kazakhstan
telefon: +7 (727) 225 35 84 / + 7 701 777 06 76
vagif.khusseinov@mfa.ee

Regioon: Almatõ oblast


Kohtumised aukonsulitega vaid eelneval kokkuleppel. Palun võtta ühendust telefoni või e-kirja teel.

Kes on aukosnul? Aukonsul on asukohariigi majanduse-, kultuuri või muus ühiskonnaelu valdkonnas tuntud ja hea mainega isik. Aukonsulid täidavad oma rolli oma põhitöö kõrvalt. Aukonsul on oma pädevuse piires konsulaarülesandeid täitev ametiisik, kelle valdkonna eest vastutav minister nimetab tähtajaliselt või määramata ajaks. Iga aukonsuli pädevuse määrab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Aukonsulite põhiülesanne on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine; Eesti majandus-, ühiskonna- ja kultuurielu ning poliitika tutvustamine ja asjakohase teabe vahendamine.